Všeobecné podmínky

společnosti: Mailero s.r.o.
se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 04234812
DIČ: CZ04234812
E-mail: [email protected]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 244309
 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné podmínky společnosti Mailero s.r.o. platí pro všechny smluvní vztahy vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytování mailingových služeb, kterou uzavřela společnosti Mailero s.r.o. („Společnost“) s tím, že část obsahu smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy je tvořena odkazem na tyto Všeobecné podmínky.
  2. Veškeré pojmy uvedené s počátečním velkým písmenem ve Smlouvě mají stejný význam v těchto Všeobecných podmínkách.
  3. Společnost poskytuje Služby, případně Další Služby Zákazníkovi podle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, přičemž tyto dokumenty tvoří obsah smluvního vztahu. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, platí ustanovení Všeobecných podmínek.
  4. Smluvní vztahy, které nejsou upraveny Všeobecnými podmínkami nebo písemně dohodnuty ve Smlouvě mezi Společností a Zákazníkem, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Vlastnická práva, autorská práva a práva z průmyslového vlastnictví
  1. Společnost si ponechává veškerá autorská a práva průmyslového vlastnictví, která v rámci poskytování Služeb nebo Dalších Služeb využije, vytvoří či zpracuje, včetně souvisejícího obsahu a formy (např. šablony, videa, animace, grafiky, texty apod.) jsou vlastnictvím Společnosti a jakékoliv neoprávněné užití je porušením autorských práv či práv průmyslového vlastnictví. Vše co Společnost v rámci poskytování Služeb nebo Dalších Služeb pro Zákazníka vytvoří/poskytne, je výhradním vlastnictvím Společnosti.
  2. V případě, že v průběhu poskytování Služeb nebo Dalších Služeb bude Zákazníkovi dodána jakákoliv věc, přechází na Zákazníka vlastnictví k věci dnem úplné úhrady Ceny nebo Dodatečné Ceny vůči Společnosti. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Zákazníka dnem jejich předání.
  3. Společnost garantuje, že poskytování Služeb nebo Dalších Služeb bude prosto práv duševního vlastnictví třetích stran.
  4. Zákazník není oprávněn užívat obchodní firmu Společnosti, její ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky nebo jakékoliv další předměty duševního vlastnictví Společnosti.
  5. Aplikace Mailero je ve výlučném vlastnictví Společnosti a Společnost je oprávněna výlučně vykonávat veškerá práva k aplikaci Mailero.
  6. Společnost si vyhrazuje právo určit způsob grafického zobrazení aplikace Mailero a tento způsob kdykoli změnit, upravit nebo doplnit, a to graficky, obsahově nebo jinak.
  7. Společnost je v souladu s Autorským zákonem oprávněna vykonávat majetková práva k aplikaci Mailero. Obsah aplikace Mailero, nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Společnosti. Jakékoliv užití obsahu aplikace Mailero, popř. jeho částí, Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je aplikace Mailero určena, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu aplikace Mailero. Jakékoliv reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány. Zákazník bere na vědomí, že jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace Mailero nebo neoprávněné užití jakýchkoliv práv spojených s aplikací Mailero (zejména autorských) může Společnosti způsobit újmu, která bude uplatněna vůči Zákazníkovi.
  8. Bude-li výsledkem činnosti Společnosti dílo podléhající ochraně podle práva autorského, osobnostní a majetková práva k němu se řídí Autorským zákonem. K takto vytvořenému dílu uděluje Společnost Zákazníkovi nevýhradní licenci na dobu omezenou trváním Smlouvy a teritoriálně neomezenou.
  9. Zákazník prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že Služby nebo Další Služby jsou určeny k výhradnímu užití pro interní potřeby Zákazníka a Zákazník není oprávněn Služby nebo Další Služby dále poskytovat, prodávat či jinak zpřístupňovat, přímo ani nepřímo, jakékoli třetí osobě, nebude-li mu taková činnost, včetně stanovení rozsahu takové činnosti, předem písemně povolena Společností.
 3. Práva a povinnosti Zákazníka a Společnosti
  1. Zákazník je povinen uvést správné a úplné údaje, zejména správnou a úplnou fakturační a poštovní adresu, dále je povinen poskytnout vyžádanou součinnost, a to řádně a včas dle požadavku Společnosti.
  2. Zákazník se zavazuje, že bude poskytovat Společnosti veškerou součinnost za účelem řádného a včasného poskytování Služeb nebo Dalších Služeb, zejména tím, že umožní bezproblémový a včasný přístup do svých prostor, včetně prostoru na své servery nebo k softwarovému nastavení systému, vytvoří podmínky pro realizaci dálkového přístupu, poskytne přiměřený pracovní prostor, poskytne příslušné zařízení, zajistí součinnost svého personálu a poskytne informace nebo materiál, které Společnost může důvodně požadovat k plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Společnost se zavazuje řídit se interními bezpečnostními opatřeními Zákazníka na jeho pracovištích, dodržovat veškerá bezpečnostní opatření Zákazníka v oblasti IT a stanovené zásady bezpečnosti a seznámit s nimi veškeré své zaměstnance, podílející se na plnění Smlouvy. Zákazník se zavazuje seznámit s uvedenými bezpečnostními pravidly a opatřeními Společnost.
  3. Zákazník se zavazuje, že bude Služby nebo Další Služby používat pouze pro svou potřebu a nese výhradní zodpovědnost za veškerý distribuovaný obsah Služeb nebo Dalších Služeb.
  4. Společnost se zavazuje zajistit funkční chod Služeb nebo Dalších Služeb včetně výsledného rozeslání hromadných e-mailů.
  5. Společnost se zavazuje uchovat databázi kontaktů pouze pro potřeby daného Zákazníka a neposkytne ji třetí straně k jiným účelům.
  6. Společnost nenese odpovědnost za obsahové chyby nebo opomenutí a škody vzniklé v důsledku použití obsahu. Rovněž nenese odpovědnost za prodejnost, či vhodnost obsahu Služby nebo Další Služby.
  7. Zákazník se zavazuje, že nebude využívat Službu nebo Další Služby pro neetické a nezákonné účely jako je zejména rozesílání spamu, pyramidových her, obtěžování, pomluv, škodlivých programů, obsahu či prvků chráněných právy duševního vlastnictví třetích stran, pornografických materiálů, obrazového materiálu nebo záznamu konverzace třetích osob bez jejich souhlasu, vytváření falešných identit odesílatele, porušování či nabádání k porušení práva, odkazů směřující na neetické, protiprávní, či jinak závadné servery.
  8. Zákazník se zároveň zavazuje využívat Služby nebo Další Služby tak, aby rozesílaný obsah nebyl v rozporu s platnými právními předpisy státu, ve kterém se Zákazník nachází. V případě porušení těchto podmínek Zákazník souhlasí s tím, že ponese veškerou právní a finanční odpovědnost za způsobenou újmu.
  9. Společnost je oprávněna používat obchodní firmu Zákazníka v propagačních materiálech včetně tiskových zpráv, prezentací a zákaznických referencí s ohledem na poskytování Služeb nebo Dalších Služeb. Tato povolení jsou Společnosti poskytnuta bez jakýchkoli poplatků pro celosvětové použití v jakémkoli médiu. Společnost si vždy vyžádá předchozí souhlas Zákazníka pro užití jejího obchodní firmy pro reklamu, která obsahuje prohlášení, citace, doporučení nebo hodnocení učiněná Zákazníkem s tím, že takový souhlas nebude Zákazníkem bezdůvodně odepírán.
  10. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně obsahu vzájemných smluvních ujednání a jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by došlo k uveřejnění obsahu smluvních ujednání.
  11. Zákazník se zavazuje, že podklady pro rozesílku bude dodávat dostatečně včas před plánovaným časem rozesílky, a to dle individuální domluvy. Pokud se jedná o novou šablonu je nutné podklady dodat několik pracovních dnů předem dle domluvy. Při nedodržení lhůty pro podání podkladů před rozesílkou si Společnost vyhrazuje právo na nedodržení stanovených termínů rozesílky.
  12. Poskytnutím jakýchkoli Služeb nebo Dalších Služeb, které se poskytují prostřednictvím tzv. dálkového přístupu, Zákazník:
   1. souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna k dálkovému přístupu k určitým datům nacházejícím se v místě sídla či provozovny Zákazníka a ke zpracovávání a ukládání těchto dat tak, aby prostřednictvím dálkového přístupu mohla monitorovat, řídit a provádět servis aplikace Mailero s tím, že s veškerými takovými daty bude Společnost nakládat jako s důvěrnými informacemi Zákazníka s výjimkou případů, kdy Zákazník odsouhlasí jejich zpřístupnění za účelem plnění Smlouvy;
   2. se na vlastní náklad zavazuje zajistit a udržovat komunikační můstek, popř. kanál stanovený Společností, který je vhodný pro příslušné systémy nebo sítě; a
   3. přebírá závazek k úhradě veškerých telekomunikačních poplatků a poplatků za přístup na internet týkajících se poskytování Služeb a Dalších Služeb dálkovým přístupem.
    Pokud Zákazník nepovolí nebo nevytvoří podmínky pro poskytování Služeb nebo Dalších Služeb dálkovým přístupem, je Společnost oprávněna buď odmítnout poskytování takových Služeb nebo Dalších Služeb a určit výši dodatečných poplatků, popř. stanovit jiné podmínky pro poskytování Služeb nebo Dalších Služeb, které by jinak byly poskytovány prostřednictvím dálkového přístupu, nebo omezit svou odpovědnost a poskytované Služby nebo Další Služby.
 4. Platební podmínky a Cena
  1. Cena, případně Dodatečná Cena je udávána v českých korunách (Kč), eurech (EUR) nebo v amerických dolarech (USD). Pokud je dohodnuto, že ceny v EUR a USD jsou splatné v českých korunách, je použit kurz České národní banky platný ke dni zaplacení.
  2. Cena, případně Dodatečná Cena byla stanovena dohodou Stran.
  3. Cena, případně Dodatečná Cena je neměnná. Pokud Zákazník nevyužije Služby nebo Další Služby v celé výši, nemá nárok na vrácení části Ceny za Služby nebo Dodatečné Ceny za Další Služby ani na jakoukoliv slevu.
  4. Cena, případně Dodatečná Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
  5. Cena je vždy splatná na základě daňových dokladů (faktur), vystavovaných v souladu s ustanoveními tohoto článku a s podmínkami a v termínech sjednaných ve Smlouvě.
  6. V případě, že doba poskytování Služeb nebo Dalších Služeb je delší než 12 měsíců a index růstu spotřebitelských cen (míra inflace) vyhlášený Českým statistickým úřadem vzroste o pět nebo více procent oproti okamžiku předchozího stanovení nebo zvýšení ceny, je Společnost oprávněna zvýšit Cenu nebo Dodatečnou Cenu o částku odpovídající takovému procentuálnímu nárůstu. Zvýšení Ceny nebo Dodatečné Ceny je účinné uplynutím jednoho měsíce po doručení oznámení o zvýšení Zákazníkovi.
  7. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy pro takové doklady.
  8. Pokud faktura nesplňuje podmínky stanovené v článku 4.5, je Strana oprávněna ji vrátit ve lhůtě pěti pracovních dnů od jejího obdržení s vytknutím chyb faktury. V takovém případě se dnem odeslání faktury s oznámením jejích vad přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezchybné faktury Straně.
  9. Nestanoví-li Smlouva jinou lhůtu, je lhůta splatnosti faktury je patnáct (15) dnů ode dne vystavení faktury. Cena vyúčtovaná fakturou se platí bankovním převodem na účet druhé Strany. Zaplacením se rozumí den připsání fakturované částky ve prospěch účtu příslušné Strany. Nestanoví-li Smlouva jinou lhůtu, bude faktura vystavena vždy do 15 dne kalendářního měsíce, ve kterém budou poskytovány Služby nebo Další Služby, ke kterým se Cena vztahuje.
  10. Všechny částky poukazované vzájemně Stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty. Veškeré bankovní náklady a výdaje banky Zákazníka ponese Zákazník, veškeré bankovní náklady a výdaje banky Společnosti ponese Společnost.
  11. Při prodlení se zaplacením faktury nebo její části činí úrok z prodlení 0,05% za každý započatý den prodlení, přičemž nárok Společnosti na úrok z prodlení vzniká dnem následujícím po dni splatnosti faktur.
  12. Společnost se zavazuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o DPH, odvede (zaplatí) příslušnému správci daně příslušnou DPH ve výši dle platných právních předpisů, která bude připočtena k Ceně, případně Dodatečné Ceně a bude uhrazena Zákazníkem v souvislosti s Cenou, případně Dodatečnou Cenou.
  13. Pokud Společnost nesplní svou povinnost dle článku 4.12. a neodvede příslušnou DPH či její část příslušnému správci daně, a Zákazníkovi vznikne za podmínek stanovených Zákonem o DPH z titulu zákonného ručení na základě výzvy příslušného správce daně povinnost příslušnou DPH či její část odvést, a Zákazník příslušnou DPH či její část příslušnému správci daně odvede (zaplatí), pak se Společnost zavazuje, neprodleně po obdržení písemného oznámení Zákazníka, jehož přílohou bude doklad prokazující odvedení příslušné DPH či její části příslušnému správci daně, uhradit na účet uvedený v oznámení příslušnou DPH či její část, kterou za Společnost Zákazník odvedl příslušnému správci daně. Pokud Společnost Zákazníkovi příslušnou DPH či její část neuhradí do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy, Zákazník je oprávněna započíst svou pohledávku za Společností proti jakékoliv pohledávce Společnosti za Zákazníkem nebo dlužnou částku vymáhat jakýmkoliv zákonným způsobem.
  14. V případě, že Společnost získá v době průběhu zdanitelného plnění dle objednávky rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a Zákona o DPH, a Zákazník uhradí DPH z poskytnutého plnění dle § 109a Zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto Společnosti, uhradí Společnosti sjednanou Cenu, případně Dodatečnou Cenu poníženou o takto zaplacenou daň.
 5. Reklamace
  1. V případě, že dojde z důvodů na straně Společnosti k nesplnění povinnosti Společnosti podle těchto Všeobecných podmínek, je Zákazník oprávněn tyto vady u Společnosti reklamovat. Uvedené vady je Zákazník u Společnosti oprávněn reklamovat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy tyto vady Zákazník zjistil nebo mohl zjistit. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci na e-mailu [email protected] Veškerá komunikace ohledně reklamací probíhá písemně využitím elektronické pošty. Tento postup poskytuje Zákazníkovi i Společnosti průkaznou evidenci o průběhu reklamačního řízení.
  2. Společnost se zavazuje reklamaci, uplatněnou Zákazníkem podle článku 5.1, vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od okamžiku doručení reklamace Zákazníka Společnosti a podle svých možností zjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu, pokud je reklamace oprávněná. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě, že reklamace bude uplatněna později, pak nárok Zákazníka na vyřízení reklamace zaniká.
  3. O reklamaci rozhodne s konečnou platností Společnost. Jako podklady pro reklamaci budou sloužit záznamy z aplikace Mailero, pokud Zákazník nepředloží jiné záznamy. V případě rozporu mezi záznamy z aplikace Mailero a Zákazníkem předloženými záznamy mají přednost záznamy z aplikace Mailero, pokud Společnost nerozhodne jinak.
  4. Výlučným nárokem Zákazníka z titulu oprávněné reklamace a výhradní odpovědností Společnosti za porušení povinnosti při poskytování Služeb bude opětovné poskytnutí Služeb nebo Dalších Služeb, ledaže obecně závazné právní předpisy stanoví pro konkrétní případ širší odpovědnost.
 6. Odpovědnost
  1. Strany nesou odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
  2. Společnost neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od Zákazníka.
  3. Žádná ze Stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků, způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Každá Strana se zavazuje upozornit druhou Stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
  4. Společnost odpovídá za újmu, kterou způsobí porušením svých smluvních povinností. Smluvní strany konstatují, s přihlédnutím k ustanovení § 2898 Občanského zákoníku, s ohledem na všechny okolnosti související se smluvním vztahem, že úhrnná výše škody je omezena maximálně částkou rovnající výši odpovídající úhradě Ceny za příslušný kalendářní rok, ve kterém újma vznikla. Společnost souhlasí, že shora sjednaná omezená odpovědnost za újmu vzniklou v příslušném kalendářním roce ze Smlouvy plně odpovídá charakteru předmětu Smlouvy a obchodních vztahů. Omezení rozsahu odpovědnosti za újmu představuje oboustranně předvídatelnou a rozumnou míru kompenzace za újmu, kterou v den podpisu Smlouvy Společnost a Zákazník předvídaly jako možný důsledek porušení závazků vznikajících ze Smlouvy, který mohl být předvídán v souvislosti s danými skutečnostmi a cíli Smlouvy. V žádném případě nebude Společnost v příslušném kalendářním roce odpovědná za další újmu nad rámec rozsahu výše uvedeného limitu maximální výše újmy, zejména za újmu spočívající ve ztrátě užití, dat nebo jakékoli nepřímé, represivní, speciální, náhodné nebo následné škody vznikající ze Smlouvy.
  5. Při využívání aplikace Mailero Společnost neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků.
  6. Společnost neodpovídá za znemožnění či omezení užívání aplikace Mailero Zákazníkem v důsledku nepřístupnosti aplikace Mailero, způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Společnost není schopna ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. Zákazník bere na vědomí, že z uvedených důvodů může být přístup k aplikaci Mailero omezen nebo přerušen.
  7. Společnost odpovídá pouze za takovou ztrátu dat, kterou způsobila sama svou činností. Společnost si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Zákazníka či v síti internet omezit či dočasně zastavit provoz aplikace Mailero. O této skutečnosti se Společnost zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka.
  8. Společnost je oprávněna omezit nebo ukončit přístup k aplikace Mailero a poskytování Služeb nebo Dalších Služeb v případě jakéhokoliv porušení těchto Všeobecných podmínek nebo jakéhokoliv povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu ze strany Zákazníka. Za vznik jakékoliv újmy Zákazníka způsobené uvedeným přerušením nebo ukončením přístupu k Webu nenese Společnost žádnou odpovědnost a Zákazník není oprávněn k náhradě žádné újmy, která tím Zákazníkovi v důsledku takového přerušení vznikne.
  9. Společnost nese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k jakýmkoliv údajům Zákazníka a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že porušila některou svou povinnost podle těchto Všeobecných podmínek. Jinak Společnost odpovědnost nenese a není povinna k náhradě újmy.
  10. Zákazník ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Zákazníka, a to povinností podle těchto Všeobecných podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákazník je dále povinen uhradit Společnosti veškeré náklady, výlohy a újmu vzniklou v důsledku porušení jakékoliv povinnosti (a souvisejícímu uplatnění nároků nebo sankcí třetích stran vůči Společnosti) v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti Zákazníkem, zejména v případě porušení jakékoliv povinnosti podle Zákona o ochraně osobních údajů nebo zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění nebo jiného obdobného právního předpisu.
  11. S výjimkou okolností vylučujících odpovědnost a jednání, za které nese odpovědnost třetí strana nebo Zákazník, Společnost bude aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům a bude garantovat 99,6% dostupnost aplikace Mailero v průběhu kalendářního roku.
  12. Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna omezit nebo zcela přerušit provoz aplikace Mailero i tím i možnost využívání aplikace Mailero z důvodu plánovaných odstávek aplikace Mailero a údržby serveru, a to za následujících podmínek tak, že odstávka a údržba bude:
   1. provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22,00 do 05,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody;
   2. vždy předem oznámena Zákazníkovi;
   3. bude maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle jak 5 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat veškeré platné právní předpisy ve vztahu k nakládání s osobními údaji shromážděnými Zákazníkem zejména, že bude plnit všechny povinnosti podle Zákona o ochraně osobních údajů.
  2. Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy.
  3. Veškeré údaje získané od Zákazníka jsou užívány výhradně pro interní potřebu Společnosti (za účelem úspěšného splnění závazku) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí poradci, konzultanti, advokáti, kterým jsou osobní údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro plnění jejich závazků vůči Společnosti.
  4. Zákazník uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů v interní databázi Společnosti. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
  5. Dochází-li při poskytování Služeb nebo Dalších Služeb ke zpracování osobních údajů třetích osob, je Zákazník povinen plnit povinnosti stanovenému jako správci osobních údajů Zákonem o ochraně osobních údajů. V potřebném rozsahu pro poskytování Služeb, případně Dalších Služeb je Zákazník povinen Společnosti o plnění svých povinností informovat.
  6. Zákazník prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje, případně citlivé údaje třetích osob získal v souladu s požadavky stanovenými v Zákoně o ochraně osobních údajů a v této souvislosti je oprávněn s takovými osobními údaji, případně citlivými údaji, oprávněn nakládat. V této souvislosti Zákazník prohlašuje, že zejména e-mailové adresy osob, na které budou posílány e-mailové marketingové kampaně, byly získány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že Zákazník získal s poskytnutím příslušné e-mailové adresy rovněž souhlas držitele takové e-mailové adresy s jejím předáním a k zasílání e-mailových marketingových kampaní.
  7. Dojde-li na straně Společnosti ke vzniku jakékoli újmy v důsledku porušení povinností Zákazníka jako správce osobních údajů nebo porušením povinnosti podle Zákona o ochraně osobních údajů, je Zákazník povinen vzniklou újmu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů Společnosti nahradit.
  8. Zákazník má právo na odstranění osobních údajů z databáze, požádali o to písemnou formou.
 8. Ukončení Smlouvy
  1. Smlouva může ukončena pouze na základě podmínek uvedených ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách.
  2. Zákazník nebo Společnost jsou oprávněni ukončit Smlouvu výpovědí, přičemž výpověď může být dána bez uvedení jakéhokoliv výpovědního důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.
  3. Společnost je oprávněna ukončit Smlouvu s okamžitou účinností po doručení výpovědi, a to bez jakékoliv předchozí výzvy, v případě, že:
   1. Zákazník porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v těchto Všeobecných podmínkách nebo ve Smlouvě nebo jakoukoliv jinou povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem;
   2. Společnost ztratí oprávnění k provozování aplikace Mailero nebo výkon tohoto oprávnění bude přerušen; nebo
   3. vůči Zákazníkovi bude zahájeno insolvenční řízení.
  4. Žádná ze Stran nebude odpovědná za újmu vyplývající z odstoupení či výpovědi Smlouvy s tím, že odstoupením ani výpovědí není dotčen nárok:
   1. na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní či jiné povinnosti; nebo
   2. na úhradu jakékoli dlužné Ceny nebo Dodatečné Ceny nebo jiné platby vyplývající ze Smlouvy.
 9. Oznámení
  1. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Společnosti podle těchto Všeobecných podmínek, bude činěno pouze prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Společnosti. Oznámení, žádost či jiné sdělení bude vždy považováno za řádně dané či učiněné, bude-li zasláno na e-mailovou adresu Společnosti, která je uvedena v záhlaví těchto Všeobecných podmínek nebo na jinou e-mailovou adresu, která je výslovně uvedená v těchto Všeobecných podmínkách.
  2. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Zákazníkovi podle těchto Všeobecných podmínek, bude činěno prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě případně na poštovní adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě. Oznámení, žádost či jiné sdělení bude vždy považováno za řádně dané či učiněné, bude-li provedeno některým z výše uvedených způsobů.
  3. Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny kontaktních adres, bez nutnosti změnit tyto Všeobecných podmínky.
  4. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení se bude považovat za doručené třetím dnem po jeho provedení, a to i v případě, že Strana nepřečte zprávu, která jí byla zaslána některým ze způsobů uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Zákazník není oprávněn postoupit ani jinak převést žádná ze svých práv nebo povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo Všeobecných podmínek bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
  2. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti není Zákazník oprávněn rekrutovat jakékoli zaměstnance, subdodavatele nebo jiné pracovníky Společnosti, kteří se Zákazníkem spolupracují v rámci poskytování Služeb, a to po dobu trvání Smlouvy a tří (3) let ode dne ukončení Smlouvy. „Rekrutováním“ se rozumí zahájení osobního jednání za účelem nabídky zaměstnání nebo jiné formy spolupráce. Pokud Zákazník naváže spolupráci se zaměstnanci, subdodavateli nebo pracovníky Společnosti v rozporu s tímto ustanovením, je Zákazník povinen za porušení takové povinnosti zaplatit Společnosti smluvní pokutu podle smlouvy za každé jednotlivé porušení. Uplatnění jakéhokoliv nároku na náhradu smluvní pokuty podle Smlouvy nebo Všeobecných podmínek v žádném případě neomezuje nárok na náhradu škody.
  3. Smluvní vztah založený mezi Společností a Zákazníkem se řídí Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu májí tyto Všeobecné podmínky přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a těmito Všeobecnými podmínkami platí ustanovení Smlouvy, a to i v případě, že je některý článek Všeobecných podmínek upraven odlišným způsobem ve Smlouvě.
  4. Jakýkoliv návrh na změnu Všeobecných podmínek nebo Smlouvy je nutné učinit v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a Smlouvou. V případě jakéhokoliv návrhu Zákazníka na změnu Všeobecných podmínek nebo Smlouvy musí být takový návrh přijat Společností zcela bezvýhradně, jinak není způsobilý změnit tyto Všeobecné podmínky nebo Smlouvu. Jakýkoliv dodatek nebo odchylka k návrhu Společnosti na změnu Všeobecných podmínek nebo Smlouvy, který podstatně nemění Všeobecné podmínky nebo Smlouvou, se předem vylučuje a znamená nový návrh.
  5. Není-li v těchto Všeobecných podmínkách uvedeno jinak, Smlouva nebo Všeobecné podmínky mohou být měněny pouze písemnými dodatky podepsanými Stranami a Strany výslovně vylučují možnost změny Smlouvy nebo Všeobecných podmínek jinak než písemně.
  6. Zákazník prohlašuje, že se detailně seznámil se Všeobecnými podmínkami a toto potvrzuje uzavřením Smlouvy, a že jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Všeobecné podmínky jsou umístěny na internetových stránkách http://www.mailero.io a Zákazník prohlašuje, že byl dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Smlouvy na ně upozorněn a měl možnost se s nimi podrobně seznámit. Zákazník dále potvrzuje, že vznesl veškeré své námitky vůči Všeobecným podmínkám a uplatnil veškeré návrhy na změny těchto Všeobecných podmínek vůči Společnosti, proto tyto Všeobecné podmínky představují práva a povinnosti navržené, projednané a kompromisně dohodnuté mezi oběma Stranami.
  7. Společnost je oprávněna tyto Všeobecné podmínky jednostranně změnit, a to v přiměřeném rozsahu. Změnu Všeobecných podmínek musí Společnost oznámit Zákazníkovi v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a Zákazník je oprávněn takovou změnu odmítnout, a to do 10 dnů od obdržení návrhu změn Všeobecných podmínek, pokud současně s odmítnutím změny zašle Společnosti výpověď způsobem uvedeným v článku 8. Přiměřeným rozsahem, ve kterém je Společnost oprávněna navrhnout změnu Všeobecných podmínek, se rozumí zejména způsob užívání aplikace Mailero, podmínky vzájemné komunikace, rozsah a podmínky provozování aplikace Mailero (včetně podmínek podoby aplikace Mailero). V případě, že návrh na změnu Všeobecných podmínek není odmítnut, a to výpovědí do 10 dnů od oznámení změny Všeobecných podmínek způsobem uvedeným v článku 8, stává se změna Všeobecných podmínek pro Zákazníka závazná. V případě, že výpověď bude provedena do 10 dnů od oznámení změny Všeobecných podmínek způsobem uvedeným v článku 8, pak Smlouva bude zrušena způsobem stanoveným v článku 8 (tj. ve výpovědní lhůtě 30 dnů). Po dobu výpovědní lhůty se budou na vztah Společnosti a Zákazníka uplatňovat Všeobecné podmínky v nezměněném stavu.
  8. Pokud některá ustanovení technického charakteru nejsou uvedena v těchto Všeobecných podmínkách, pak mohou být tato ustanovení uvedena v příslušné sekci aplikace Mailero, kde jsou uvedeny bližší detaily těchto ustanovení. V příslušných sekcích aplikace Mailero jsou upravena technická ustanovení, a to uvedení rozsahu užívání aplikace Mailero Zákazníkem a další informace ohledně využívání aplikace Mailero. Ustanovení uvedená v příslušných sekcích aplikace Mailero mohou být měněna stejným způsobem jako tyto Všeobecné podmínky.
  9. Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Společnost a Zákazník se zavazují nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.
  10. Zákazník tímto výslovně souhlasí a uděluje svůj souhlas s postoupením nebo převodem práv a závazků Společnosti nebo jejich částí na jakoukoliv třetí osobu či osoby podle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. Společnost se zavazuje Zákazníka informovat o takovémto postoupení či převodu.
  11. Strany sjednávají Smlouvu jako podnikatelé při své podnikatelské činnosti.
  12. Pro účely Smlouvy si Strany sjednávají převzetí rizika nebezpečí změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 a 1766 Občanského zákoníku.
  13. Strany si sjednávají, že se nebude při plnění Smlouvy přihlížet k obchodním zvyklostem.
  14. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2017.